SIA-subsidie voor lectorenplatform Duurzaam Stedelijk Toerisme

SIA-subsidie voor lectorenplatform Duurzaam Stedelijk Toerisme

03/24/2023 - 13:03

Unieke samenwerking draagt bij aan transitie naar regeneratief stedelijk toerisme
Lectorenplatform Duurzaam Stedelijk Toerisme
Het lectorenplatform Duurzaam Stedelijk Toerisme heeft een subsidie van 100.000 euro toegekend gekregen door Regieorgaan SIA. Het platform brengt onderzoekers samen van 12 Nederlandse kennisinstellingen, waaronder Hogeschool Inholland, die zich bezighouden met de vraag hoe toerisme te ontwikkelen dat bijdraagt aan een duurzame stedelijke leefomgeving. Dit willen zij doen samen met lokale en (inter)nationale partners op basis van een gezamenlijke onderzoeks- en innovatieagenda.
Tourism
  • Nieuws
  • Onderzoek

Unieke transdisciplinaire samenwerking
Het lectorenplatform Duurzaam Stedelijk Toerisme bestaat op dit moment uit 16 lectoren en onderzoekers van 12 kennisinstellingen*. De deelnemers aan het platform hebben verschillende academische achtergronden, variërend van toerisme, geografie, business innovation, design, psychologie, architectuur, marketing en de creatieve industrie. Deze diversiteit is essentieel om stedelijk toerisme te doorgronden, zeker ook omdat toerisme steeds meer een integraal onderdeel van de moderne stad is geworden.

“Het lectorenplatform stimuleert een betere samenwerking tussen onderzoekers van Nederlandse hogescholen en universiteiten. Een dergelijke samenwerking is uniek in de wereld en dit kan helpen om te komen tot nieuwe oplossingen voor de stedelijke toerismeproblematiek, zowel in Nederland als in andere landen binnen en buiten Europa. Ko Koens, lector New Urban Tourism Hogeschool Inholland en initiatiefnemer lectoratenplatform Duurzaam Stedelijk Toerisme"

Ko Koens, lector New Urban Tourism bij Hogeschool Inholland is initiatiefnemer van het lectoratenplatform: “Het lectorenplatform stimuleert een betere samenwerking tussen onderzoekers van Nederlandse hogescholen en universiteiten. Een dergelijke samenwerking is uniek in de wereld en dit kan helpen om te komen tot nieuwe oplossingen voor de stedelijke toerismeproblematiek, zowel in Nederland als in andere landen binnen en buiten Europa.”

 

Transities van toerisme ecosystemen
Transdisciplinaire samenwerking tussen verschillende lectoraten maakt het mogelijk om toerisme als maatschappelijk fenomeen te analyseren, in plaats van als economische sector. Een dergelijk perspectief is innovatief en essentieel voor de het beantwoorden van de vraag hoe ambitieuze visies voor de toekomst van toerisme vertaald kunnen worden naar transities in de praktijk. Het thema duurzaam stedelijk toerisme, en zeker ook regeneratief toerisme, sluit aan bij de bredere maatschappelijke ontwikkeling rond stedelijk toerisme.

Huidige visies van steden, nationale toerisme- organisaties en de Europese Commissie schetsen een toekomst waarin het toeristisch ecosysteem een transitie ondergaat, zodat het meer bijdraagt aan bredere inclusieve groei en welvaart. Het lectorenplatform wil aan deze transitie bijdragen door met gezamenlijk onderzoek en design de nadruk te leggen op de hoe-vraag. “Het toeristische ecosysteem wordt steeds complexer en vraagt om zichtbare waardecreatie voor een breed veld belanghebbenden, niet alleen toeristen maar vooral ook bewoners en ondernemers”, aldus Karoline Wiegerink, lector City Hospitality  bij Hotelschool The Hague.

Gezamenlijke onderzoeks- en innovatieagenda
Het doel van het platform is om met lokale en landelijke partners waaronder gemeenten, provincies, destinatiemanagement-organisaties (DMO’s), musea, hotels, het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC) en internationale partners, vanuit een gezamenlijke onderzoeks- en innovatieagenda te leren hoe toerisme als middel te gebruiken voor verbetering van plaats en leven. Om maatschappelijke impact te bereiken worden de krachten gebundeld via het Centre of Expertise Leisure, Tourism & Hospitality (CELTH), dat zich richt op kennisvermeerdering en verduurzaming van de bredere vrijetijdseconomie.

Menno Stokman, directeur CELTH: “De kennis en inzichten die binnen het platform worden ontwikkeld zijn noodzakelijk om het gastvrijheidsdomein te helpen om een positievere impact te hebben in steden. Dit helpt de doelen van de bredere Agenda Bewuste Bestemmingen en Perspectief 2030 Bestemming Nederland te bereiken.”

Expertise Netwerk Duurzaam Stedelijk Toerisme
Om de slagkracht te vergroten en duurzame inbedding van het platform te verzekeren, is het lectoratenplatform verbonden aan het Expertise Network Sustainable Urban Tourism (ENSUT). Dit netwerk in oprichting is een initiatief van Hogeschool Inholland en heeft als ambitie om, samen met werkveldpartners, verschillende domeinen en onderzoeksgebieden zoals veiligheid, grootstedelijke en digitale ontwikkelingen, systemisch co-design en geografie, in te zetten ter verduurzaming van het stedelijk toerisme. De netwerkcomponent is voor het lectorenplatform van essentieel belang.

Partners uit het werkveld en de bredere maatschappij – overheid en de niet-gouvernementele sector – zijn noodzakelijk om de doelen van het lectorenplatform te bereiken. Het lectorenplatform zal mensen en middelen uitwisselen met ENSUT en ENSUT neemt het voortouw bij de communicatie met en het betrekken van externe partners.

 * Deelnemende kennisinstellingen: Hogeschool Inholland (penvoerder), Breda University of Applied Sciences, Hotelschool The Hague, NHL Stenden, Hogeschool Rotterdam, Haagse Hogeschool, Hogeschool van Amsterdam, Saxion Hogeschool, Universiteit Utrecht, Wageningen Universiteit, Erasmus Universiteit, Technische Universiteit Eindhoven.